Praktické rady

Jak objednat pohřeb:

Pohřební obřad může zajišťovat jakákoliv pohřební služba, záleží jen na Vašem výběru. Neexistuje totiž žádná povinnost sjednávat si pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.

K vyřízení pohřbu přineste:

1občanský průkaz

2rodný list a oddací list zesnulého (jsou-li k dispozici)

3oblečení zesnulého

Naše pracovnice Vám ochotně poradí s výběrem všech náležitostí nutných k projednání pohřbů i se všemi ostatními náležitostmi jako je např. vyřízení úmrtního listu, odhlášení zdravotního pojištění.

Platbu za pohřební služby lze provést složenkou na poště, bankovním převodem, v hotovosti nebo platebními kartami.

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti.

Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.


Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:

 • Váš OP
 • úmrtní list (originál)
 • jedna fotografie

ŽÁDOST O STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB

Na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele vyplní žadatel (objednavatel pohřbu) formulář „Žádost o pohřebné“, které činí 5.000 Kč.

Potřebné doklady: úmrtní list, faktura (objednávka pohřbu - daňový doklad) a doklad o zaplacení pohřbu, občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Podmínky nároku na pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo

b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky


Nárok na pracovní volno

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti.

Naše kanceláře


Po pracovní době jsou hovory přesměrovány na nepřetržitou službu tel.: 724 238 311


raabova.magdalena@seznam.cz

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“